Prawo Zamówień Publicznych – kryterium ceny traci na znaczeniu

Z dniem 18 kwietnia br. upłynął termin implementacji dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europy tj. dyrektywy 2014/24/UE z dnia
26 lutego 2014 roku, w sprawie zamówień publicznych oraz dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku, w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

sk

Do tego dnia powinna wejść w życie nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych, która wprowadzałaby do naszego porządku prawnego wymienione powyżej dyrektywy. W dniu 13 maja br. przedmiotowa nowelizacja została uchwalona przez Sejm.
Nowelizacja wprowadza m.in. zmianę procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie szerszego wykorzystania pozacenowych kryteriów oceny ofert. W myśl nowych przepisów, kryterium ceny będzie mogło być zastosowane, jako jedyne lub o wadze przekraczającej 60% wtedy, gdy zamawiający wskaże standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz gdy zamawiający wykaże w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.
Z punktu widzenia wykonawców jednak kłopot może stanowić ocena, czy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i spełnia standardy jakościowe. Ustawodawca nie podaje bowiem żadnej definicji w tym zakresie, pozostawiając zamawiającemu dość dużą swobodę w doborze kryteriów.

Może Ci się również spodoba