Grupa Atlas – stabilny i otwarty pracodawca

Grupa Atlas liczy dziś 22  podmioty gospodarcze związane z produkcją materiałów chemii budowlanej. W skład Grupy wchodzą firmy o różnych specjalizacjach, a ich zasoby i usługi są obecne w niemal całym cyklu życia produktów budowlanych, od wydobycia surowców, przez produkcję, po dystrybucję. W  całej Grupie pracuje ponad 2 tysiące osób, a największym przedsiębiorstwem jest Atlas Sp. z o.o., zatrudniająca ponad 800 osób.

5 (2)Bezpieczeństwo miejsc pracy, jako fundament roli pracodawcy, tworzone jest w Atlasie przede wszystkim poprzez budowanie poczucia stabilizacji. Znaczenie mają tu głównie charakter zatrudnienia etatowego i brak tzw. umów śmieciowych, a także gwarancje powrotu na stanowiska pracy po urlopach macierzyńskich, wychowawczych i zdrowotnych. Poczucie stabilności zatrudnienia osiągane jest poprzez spełnianie istotnych wymogów, takich jak terminowość wypłat wynagrodzeń, przestrzeganie praw pracowniczych, czy też bieżące regulowanie zobowiązań publicznoprawnych. Firma dba także o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników finansując dokształcanie w formach szkolnych i zapewniając różnorodne szkolenia. Ich tematyka jest dostosowana zarówno do potrzeb organizacyjnych firmy i wymagań prawnych, jak i do indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez pracowników. Ważnym aspektem roli Atlasa jako pracodawcy jest zapewnianie bezpiecznych warunków w miejscu pracy. Realizacja celów BHP opiera się na systematycznych szkoleniach i przestrzeganiu zasad zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie z wdrożoną w firmie brytyjską normą BS OHSAS 18001:2007. Właściwej atmosferze miejsca pracy sprzyja także wspieranie przez zarząd dobrych pomysłów pracowniczych, czego przykładem może być poparcie dla powstania i działania Pracowniczego Klubu Biegaczy – inicjatywy łączącej zdrowy tryb życia z niesieniem pomocy potrzebującym. Atlas, we współpracy z uczelniami, chętnie przyjmuje też pod swoje skrzydła stażystów i praktykantów, a wielu z nich znajduje potem stałe zatrudnienie w Atlasie.

W dziedzinie komunikacji z pracownikami, podstawowe funkcje informacyjne pełni sieć intranetowa oraz portal pracowniczy, zapewniające stały dostęp do bieżących komunikatów, aktualizowanych dokumentów i informacji związanych z zatrudnieniem. Ważną rolę w procesie komunikacji pełni przedstawiciel pracowników, do którego zadań należy przedstawiane zarządowi firmy wszelkich pomysłów i inicjatyw pracowniczych, a także zgłaszanie ewentualnych problemów przekazywanych przez pracowników.Pomysły i uwagi pracowników mogą także trafiać do specjalnej tzw. skrzynki pomysłów. Istotne funkcje spełniają również wydawnictwa informacyjne – systematyczny newsletter oraz wewnętrzna gazeta drukowana w nakładzie zgodnym z ilością pracowników (na zasadzie egzemplarz dla każdego).

Rola Atlasa jako pracodawcy, to ważny aspekt społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, które to zagadnienia zajmują istotne miejsce w firmowej koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstwa w przestrzeni społecznej i gospodarczej. Poza polityką dotycząca zatrudniania, Atlas uwzględnia w swojej strategii ochronę środowiska, bezpieczeństwo wyrobów, troskę o dziedzictwo kulturowe, dobroczynność oraz partnerski dialog ze wszystkimi interesariuszami. Grupa Atlas silnie zaznacza swoją obecność w sferze zaangażowania społecznego – na wielu polach i w różnej skali. Działania powołanej do życia w roku 1996 Fundacji Dobroczynności Atlas, która wspiera osoby będące w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, docenione zostały już trzykrotnie tytułem polskiego Lidera Filantropii. Od roku 2012 Atlas dobrowolnie publikuje coroczne raporty dotyczące społecznej odpowiedzialności, opracowywane zgodne z międzynarodowym standardem raportowania pozafinansowego.

 

 

Może Ci się również spodoba